فیدرهای ارتعاش کاسه ای

این نوع از فیدر ها (سورترها)قطعات را توسط ارتعاش حاصل از نیروی مغناطیسی (ترانس)در راهگاه مارپیچ به حرکت در آورده و حین حرکت با شابلون گذاری های مورد نیاز،قطعات با جهت صحیح باقی می ماند و قطعات با سایر جهات از مسیر حذف و به ابتدای آن هدایت می شود.

فیدر ارتعاشی