امید آقائی منش

کارشناس ارشد مکانیک 
aghaeimanesh@gmail.com

تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۷۵۴۴۵۳

پژوهشگربرتر سال ۱۳۹۰

ثبت چندین اختراع 

طراحی چندین دستگاه صنعتی 

مهندسی معکوس چندین دستگاه صنعتی