فرهاد ربیعی

کارشناس ارشد مکانیک 
farhadrabiei11942@gmail.com

تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۰۸۹۲۵۹

ثبت چندین اختراع 

طراحی چندین دستگاه صنعتی 

مهندسی معکوس چندین دستگاه صنعتی