فیدرهای ارتعاشی خطی

این نوع فیدر توسط ارتعاش جهت دار قطعات را در یک مسیر افقی هدایت میکند .

عموما این فیدرها در انتهای خطوط تغذیه و پس از فیدرهای ارتعاشی کاسه ای قرار میگیرد و قطعه سورت شده با جهت صحیح را به محل مصرف هدایت می نماید.

 

گروه فرهامید