شرکتهای که افتخار همکاری داشته ایم

گروه صنایع گیتی پسند

شرکت ماشین سازی کاویانی

شرکت فمکو

شرکت آلپ فلکس

شرکت آمن صنعت

شرکت اصفهان چالاک

شرکت رسا خازن

شرکت آتی قطعه سپاهان